Школски полицајац


З А Д А Ц И   П О Л И Ц А Ј Ц А

  • Да се добро упозна са безбедоносном проблематиком школе у којој се ангажује
  • Да се добро упозна са ученицима, родитељима, наставним особљем, психологом, педагогом и управом школе, у циљу остваривања што боље сарадње и размене информација о појавама и догађајима од интереса за безбедност ученика и имовину школе
  • Да је непосредно присутан у школи за време почетка и завршетка наставе, смена, великог одмора и сл.
  • Да уочава и открива кривична дела и прекршаје и иницира предузимање потребних мера од стране надлежних линија рада, управе школе, наставног особља, родитеља и др.
  • Да благовремено уочава присуство непознатих лица, појаве растурања и уживања опојних дрога, конзумирања алкохолних пића и другог асоцијалног понашања у зони школе, утиче на спречавање њиховог ширења и ради на њиховом сузбијању
  • Да иницира активности са безбедношћу ученика у саобраћају за време доласка, боравка и одласка из школе
  • Да остварује контакте са власницима угоститељских, објекта за забаву (клубова) и дтугих објеката у зони школе у циљу спречавања продаје алкохолних пића и других производа штетних по здравље ученика
  • Да запажа активности усмерене на ометање наставе (оштећење школске имовине и сл.) иницира или ради на њиховом сузбијању
  • Да прати, прикупља информације у вези са лажним дојавама о подметању експлозивних направа у школама и др. И о томе обавештава надлежне линије рада
  • Да благовремено подноси извештаје о појавама и догађајима у школи у којој се ангажује и по потреби тражи помоћ за извршење задатака

Предавање – Безбедност у саобраћају: