Продужени боравак

Продужени боравак у ош “Свети Сава” Бор

Продужени боравак организује се за ученике првог у другог разреда. Основна сврха је организовање васпитно-образовног рада са ученицима у времену пре или после редовне наставе и у ситуацији када деца не могу бити збринута од стране родитеља или старатеља.

Рад у продуженом боравку реалазује професор разредне наставе Емилија Чолак.

Школске 2019/2020. год. у продужени боравак уписано је 28 ученика и они чине редовну хетерогену групу првог и другог разреда. Тој групи се придружује група ученика трећег и четвртог разреда који су раније редовно похађали продужени боравак а њихови родитељи су заинтересовани да га и даље похађају.

Продужени боравак збрињава повремено и у појединачним случајевима и децу из забавишта пре почетка или после завршетка рада у предшколској групи.

Задаци васпитно-образовног рада продуженог боравка су:

  1. Оспособити ученике за самостално учење и израду домаћих задатака.
  2. Неговати хуманост, љубав и навике културног понашања и колективизам.
  3. Развијати радно васпитање кроз свакодневно решавање домаћих обавеза, развијати иницијативност и упорност у раду.
  4. Развијати физичке активности боравком на чистом ваздуху у природи, телесном вежбом и друштвеним играма.
  5. Естетско васпитање неговати кроз личну хигијену, хигијену школског прибора, као и кроз општи лични изглед ученика.

Значајне програмске активности наставника у продуженом боравку су самостални рад ученика (часови учења) и активности у слободном времену.

Самосталним радом ученици у продуженом боравку организовано и плански, уз стручно-педагошку помоћ и сарадњу са наставником, утврђују, продубљују, примењују и коначно усвајају нова знања, умења и навике. Он се свакодневно организује из српског језика и математике, а повремено и из других предмета. Задатак наставника је да уводи ученике у методу и технике учења и да доприноси дидактичко-методичкој и програмској корелацији са остваривањем програмских задатака у осталим наставним предметима и видовима рада. Задаци урађени на часовима самосталног рада се анализирају, исправљају и вреднују, али се не оцењују.

Активности у слободном времену ученика имају првенствено рекреативно-забавни карактер. Организују се на принципу потпуне слободе избора, добровољности, самоорганизованости ученика у оквиру различитих група, како би омогућиле да у њима ученици стварају, откривају, представљају, увежбавају, одмеравају, изражавају речима, звуцима, покретима, бојама и другим разноврсним облицима и средствима. У њима ученици учествију у зависности од интересовања за садржаје који се организовано и плански нуде.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s